به روز رسانی کامل سیستم کنترل توربین گازی جنرال الکتریک ۲۵ مگاوات