قیمت: تماس بگیرید.

گیج فشار Perma-Cal
تست گیج
سایز: سایزهای مختلف موجود است.
دقت: %0.25، قابل تنظیم و رگلاژ