قیمت: تومان 0

تست گیج های PERMA CAL

 

 

 

 

 

 

تست گیج های شرکت PERMA CAL با مشخصات روبرو موجود است.

DIVISIONS

۰٫۲۵ ۱ ۲۵۰     kpa
۰٫۲۵ ۲ ۴۰۰     kpa
۰٫۲۵ ۲٫۵ ۷۰۰     kpa
۰٫۲۵ ۵ ۱۴۰۰   kpa
۰٫۲۵ ۲۰ ۴۰۰۰   kpa
۰٫۲۵ ۵۰ ۱۰۰۰۰ kpa